The largest public space event on Earth - UN-declared

World Space Week, October 4–10

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Introduction Slovak

Svetový kozmický týždeň

4. – 10. októbra

Čo je Svetový kozmický týždeň?

Svetový kozmický týždeň je medzinárodnou oslavou prínosu kozmickej vedy a technológie k zlepšeniu životných podmienok ľudí. Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra. Počas Svetového kozmického týždňa sa konajú po celom svete akcie a vzdelávacie programy, ktoré sa vzťahujú k tématike kozmonautiky a vesmíru. Nadväzujúce akcie priťahujú aj pozornosť médií, ktoré pomáhajú zlepšovať informovanosť verejnosti o kozmonautike. Termín Svetového kozmického týždňa pripomína dve kľúčové udalosti: 4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1 a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore.

Kde a ako sa oslavuje Svetový kozmický týždeň?

Svetový kozmický týždeň je prístupný pre každého. Pripomínajú si ho vládne organizácie, spoločnosti, neziskové organizácie, učitelia i jednotlivci. Títo všetci organizujú verejné akcie, školské aktivity, vytvárajú propagačné materiály a webové stránky. Podrobnejšie informácie o tom, kde sa čo koná vo Vašej krajine, môžete získať na webovej stránke www.spaceweek.org. Svetový kozmický týždeň je celosvetovo koordinovaný Organizáciou spojených národov s podporou Medzinárodnej asociácie pre kozmický týždeň. Na mnohých miestach po celom svete pôsobia národní koordinátori. Zoznam krajín a koordinátorov je možné nájsť na webovej stránke www.spaceweek.org.

Ako sa môžu zúčastniť školy?

Svetový kozmický týždeň je ideálny čas pre učiteľov, kedy môžu využiť tématiku vesmíru k tomu, aby vzbudili záujem žiakov o matematiku, vedu a ďalšie vyučovacie predmety. Pomôckou im pri tom môže byť sprievodca pre učiteľov "Teacher Activity Guide", ktorý je zadarmo prístupný na webovej stránke www.spaceweek.org. Školy môžu taktiež organizovať akcie s rodičmi a širokou verejnosťou. Medzinárodná asociácia pre kozmický týždeň motivuje účastníkov aj udeľovaním cien pre učiteľov, študentov a žiakov za aktívnu účasť na Svetovom kozmickom týždni, ktoré je spojené so slávnostným vyhlasovaním celosvetových víťazov.

Čo môžete urobiť Vy?

Zúčastniť sa môžete viacerými spôsobmi:
  • zorganizovať priamo nejakú akciu počas Svetového kozmického týždňa,
  • pomôcť pri koordinácii Svetového kozmického týždňa vo svojej krajine, regióne alebo meste,
  • navrhnúť učiteľom, aby počas Svetového kozmického týždňa využili tématiku kozmonautiky k prebudeniu záujmu detí o vzdelávanie sa.
Vyplňte prosím formulár "I Want to Help", ktorý sa nachádza na webovej stránke www.spaceweek.org alebo kontaktujte priamo Vášho národného koordinátora. Zoznam koordinátorov je možné taktiež nájsť na www.spaceweek.org/locations. Ďakujeme za Váš záujem o Svetový kozmický týždeň!
 

Search Site


Participate Link


Copyright © 2013 World Space Week Association. All Rights Reserved.